Kamis, 20 November 2008

Shalat dan Amalan Harian Naqshbandi Haqqani
Shalat dan Amalan Harian Naqshbandi

Nawaitul arbain , Aku berniat (untuk melakukan) 40 (hari berkhalwat)
Nawaitu, khalwa, Aku berniat (untuk berkhalwat dalam) pengasingan
Nawaitu suluk, Aku berniat (untuk berkhalwat dalam) kesendirian
Nawaitu tafakur, Aku berniat (untuk melaksanakan) meditasi
Nawaitu r-riadha, Aku berniat (untuk mengikuti) jejak
Aku berniat (untuk melaksanakan) praktek spiritual
Lil lahi ta'aalaa, Karena Allah Yang Maha Tinggi
fi hadaa I-masjid, Di tempat ibadah ini

Adzan ( Panggilan shalat)
Allaahu akbar - Allaahu akbar. Allaahu akbar - Allaahu akbar
Asy-hadu allaa ilaaha illallaah. Asy-hadu allaa ilaaha illallaah
Asy-hadu anna Muhammadar Rasuulullaah. Asy-hadu anna Muhammadar Rasuulullaah
Hayya ‘alash shalah - Hayya ‘alash shalah. Hayya ‘alal falah - Hayya ‘alal falah
Ash shalaatu khayrun minan-naum (2 kali khusus shalat Subuh)
Allaahu akbar – Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah

Ash shalaatu was salaamu ‘alayk, ya man arsalahullaahu ta’aala rahmatan lil alaamiin
Salam dan Sejahtera bagimu Wahai Nabi Yang di Utus demi seluruh isi kehidupan yang disejahterakan dengan Rahmat Allah.
Ash shalaatu was salaamu ‘alayka, wa ‘alaa aalika wa ash haabika ajma’iin
Salam dan Sejahtera bagimu Wahai Nabi beserta segenap keluarga dan para Sahabatmu
Ash shalaatu was salaamu ‘alaykum, yaa anbiyaa Allaah
Salam dan Sejahtera bagimu Semua Wahai Para Nabi Allah

Doa Sesudah Adzan :
Allahumma Rabba Hadhihid da’watit tammati wash shalaatil qaa-imati
Allahumma Ya Allah Engkaulah sesungguhnya pengendali suara Adzan dan Yang sekaligus merupakan Tumpuan hati bagi Shalat kami. Aati Sayyidana Muhammadanil wasiilata
Hadirkanlah Junjunganku Nabi Muhammad Sang Kecintaan - selaku penyambungku dengan Engkau ya Allah. Wal Fadhilata , Limpahkan pula AnugerahMU melalui Beliau. Wasy syarafa wad darajatal ‘aaliyatar rafi’ata wab’ats hu maqaamam Mahmudan al ladzi wa’adtahu
Tingkatkanlah Kemuliaan, dan Derajat Beliau disisiMU menjulang semakin tinggi sebagai- mana telah menjadi RencanaMU Ya Allah. Warzuqnaa syafaa’atahu yawmal qiyaama, ya man arsalahullahu ta’ aala rahmatan lil ‘alaamin , innaka laa tukhliful mi’aad
Karuniakanlah bagiku Ya Allah, Syafa’at Beliau dihari Qiamat kelak

SHALAT MAGHRIB

Adzan & Do’a setelah Adzan, 2 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidina Muhammad .
Iqamatush shalat, 3 Raka’at Fardhu, Setelah salam,
Laa ilaaha illallaah (3 x) Muhammadur Rasuulullaah . Astaghfirullahal Azhiim al ladzii laa ilaaha illa Huwal Hayyul Qayyuum wa-atuubu ilayh (3 x). Allahumma Antas Salaam wa minkas salaam, wa ilaika ya’udus salaam, tabarakta rabbana wa ta’aalayta, ya dzal Jalaali wal Ikraam. Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka, Rabbanaa, wa-ilaykal-masiir

2 Raka’at Sunnat Ba'diah Magrib, Setelah salam,
Alaa Rasuulinash shalawaat. Astaghfirullaah Subhanallah, wal hamdu lillaahi, wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billahil Aliyyil Azhiim
A’udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahi rahmaanir rahiim. Wa ilaahukum ilaahuw wahid, laa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Rahiim (2:163)
Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255)

Tasbih :
Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali). ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan. Alhamdulillah (33 kali) Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali). Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab. Do’a ( pribadi / bebas ). Rabbighfirlii (ampunilah Warhamnii (berilah aku Watub’alayya (terimalah tobatku).

Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa, Wa tarhamna lana kuu nanna minal Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim. al-Faatihah

Shalat Jenazah :
◦ Fa’tabiruu yaa ulil abshaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji’un. Shalatul janaazati ‘anil ghaa-ibin alladzina intaqaluu ila rahmatillah min ummati Muhammadin, shallallaahu ‘alayhi wasallaam
◦Takbir I - Allaahu akbar. Subhanaka Allahuma wabihamdika, wa tabaaraka ismuka wa ta’aalaa jadduka, wa jalla tsaana-uka, wa laa ilaaha ghayruk
◦Takbir II - Allaahu akbar. Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kama shallayta ‘alaa Ibraahim, wa ‘alaa aali Ibraahim, wabarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa baarakta, ‘alaa Ibraahim wa ‘alaa aali Ibraahima, innaka hamidun majid
◦Takbir III - Allaahu akbar. Allahummaghfir li hayyinaa wa mayyitinaa, wa syaahidinaa, wa ghaaibinaa, wa saghirinaa, wa kabirinaa, wa dzukuranaa, wa untsaanaa. Allaahumma man ahyaytahuu minnaa, fa ahyihi ‘alal Islaam, wa man tawaffaytahuu minnaa, fa tawaffaahu ‘alal iiman. Allaahummaghfirlahum warhamhum , wa ‘aafihiim wa’fu ‘anhum waj‘alil jannata matswaahum. Allaahumma laa tahrrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba ‘dahum
◦Takbir IV - Ya ayyatuhan Nafsul Muth-mainnah Irji’i ilaa rabbiki raadhihiyatam Mardhiyyah fadkhuli fii ibaadi wadkhullii jannati, kemudian Salam

Do’a
Allahummaghfir li-ahyaana warham mawtaanaa wasyfi mardhaanaa, bihurmatiman arsaltahu rahmatan lil’alaamiin,al-Faatihah

Shalat Sunnat Awwabin (6 rakaat, 2-2-2)
Dibaca setiap selesai salam, allahummaj’alna minal awwabiina, waj’al-naa minal mutathahhiriin, waj’alnaa min ahli waratsati jannatin na’iim. Bihurmati man arsaltahu rahmatan lil’aalamiin.Ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang senantiasa bertaut kembali ke- pada fitrah dan kejernihannya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mensucikan diri kembali setiap terjerumus kedalam dosa-dosa di kehidupan. Jadikanlah kami iniorang-orang yang semakin layak untuk menghuni surga-MU yang penuh kenikmatan, demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus untuk mendidik kami agar senantiasa berbahasa rahmat dalam kehidupan ini.

◦Asy-hadu an laa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh
◦Astaghfiru’llaah (100 kali)
◦Astaghfirullaahal azhim min kulli dzanbin wa ma’siyyatin wa min kulli ma yukhalifu diinal Islaam, yaa arhamar Raahimin, al-Faatihah
◦Surat Sajdah (QS 32)
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alif laam miim / Tanziilul kitaabi laa raiba fiihi mir rabbil ‘aalaamiin / Am yaquuluunaftaraah / bal huwal haqqu mir rabbika li tundzira qaumam maa ataahum min nadziirim min qablika la ‘allahum yahtaduun / Allaahul ladzii khalaqas samaawaati wal ardha wa maa bainahumaa fii sittati ayyaamin tsummas tawaa ‘alal ‘arsy / maa lakum min duunihii miw waliyiw wa laa syafii’I / afalaa tatadzakkaruun / Yudabbirul amra minas samaa-i ilal ardhi tsumma ya’ruju ilaihi fii yaumin kaana miqdaaruhuu alfa sanatim mim maa ta’udduun / Dzaalika ‘aalimul ghaibi wasy syahaadatil ‘aziizur rahiim / Alladzii ahsana kulla syai-in khalaqahuu wabada-a khalqal insaani min thiin / Tsumma ja’ala naslahuu min sulaalatim mimmaa-im mahiin / Tsumma sawwaahu wanafakha fiihi mir ruuhihii wa ja’ala lakumus sam’a wal abshaara wal af-idah / qaliilam maa tasykuruun / Wa qaaluu a-idzaa dhalalnaa fil-ardhi a-innaa lafii khalqin jadiid / balhum biliqaa-i rabbihim kaafiruun / Qul yatawaffaakum malakul mautil ladzii wukkila bikum tsumma ilaa rabbikum turja’uun / Walau taraa idzil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘inda rabbihim rabbanaa absharnaa wa sami’naa farji’naa na’mal shaalihan innaa muuqinuun / Walau syi’naa la-aatainaa kulla nafsin hudaahaa walaakin haqqal qaulu minnii la-amla-anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma’iin / Fadzuuquu bimaa nasiitum liqaa-a yaumikum haadzaa / innaa nasiinaakum wadzuuquu ‘adzaabal khuldi bi maa kuntum ta’maluun / Innamaa yu’minu bi aayaatinal ladziina idzaa dzukkiruu biha kharruu sujjadaw wa sabbahuu bi hamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun (Tasbih dalam hati atau sujud tilawah) Sujud dalam posisi sedang membaca Ayat Al Qur-an yang mengutarakan tentang Fadhilah Sujud kepada Allah ta’ala
Sajada wajhiya lilladzii khalaqahuu washaw-warahuu fa-ahsana shuwarahuu wasyaqqa sam’ahuu wabasharahuu bihaulihii waquwwatihii fatabaarakallaahu ahsanal khaaliqiin; (Kutundukkan wajah-ku kehadirat Dzat Yang telah Menciptakannya, dan Yang telah membentuknya dalam keserasian yang nyaris sempurna. Bahkan IA-pun telah Melengkapinya pula dengan pendengaran, dan penglihatan, yang disertai limpahan kewenangan, dan kekuatan dari-NYA sehingga segala sesuatunya semakin terarah pada cakrawala Keberkahan Allah Sang Pencipta Yang Maha Sempurna). / Tatajaafaa junuubuhum ‘anil madhaaji’i yad’uuna rabbahum khaufaw wathama’a / wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun / Falaa ta’lamu nafsum maa ukhfiya lahum min qurrati a’yunin jazaa-am bi maa kaanuu ya’maluun / Afaman kaana mu’minan kaman kaana faasiqal laa yastawuun / Ammal ladziina aamanuu wa ‘amilush shaalihaati fa lahum jannaatul ma’waa nuzulam bi maa kaanuu ya’maluun / Wa ammal ladziina fasaquu fa ma’waahumun naaru kullamaa araaduu ay yakhrujuu minhaa u’iiduu fiihaa wa qiila lahum dzuuquu ‘adzaaban naaril ladzii kuntum bihii tukadzdzibuun / Wala nudziiqannahum minal ‘adzaabil adnaa duunal ‘adzaabil akbari la’allahum yarji’uun / Waman azh-lamu mim man dzukkira bi-aayaati rabbihii tsumma a’radha ‘anhaa / innaa minal mujrimiina muntaqimuun / Walaqad aatainaa muusal kitaaba fa laa takun fii miryatim milliqaa-ihii wa ja’alnaahu hudal libanii israa-iil / Wa ja’alnaa minhum a-immatay yahduuna bi amrinaa lammaa shabaruu wakaanuu bi-aayaatinaa yuuqinuun / Inna rabbaka huwa yafshilu bainahum yaumal qiyaamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun / Awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim minal quruuni yamsyuuna fii masaakinihim / inna fii dzaalika la aayaatin afalaa yasma’uun / Awalam yarau annaa nasuuqul maa-a ilal ardhil juruzi fa nukhriju bihii zar’an ta’kulu minhu an’aamuhum wa anfusuhum afalaa yubshiruun / Wa yaquuluuna mataa haaadzal fat-hu in kuntum shaadiqiin / Qul Yaumal fat-hi laa yanfa’ul ladziina kafaruu iimaanuhum walaa hum yunzharuun / Fa-a’ridh ‘anhum wan tazhir innahum muntazhiruun SHADAQ-ALLAAHUL ‘AZHIIM.

Atau surat al-Hasyr (59:22-24) dan al-Hadiid (57: 3)
A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim 3 x . Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24)

Dia-lah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Penguasa, Mahasuci yang mengkaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara,Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Mahasuci Allah dari pada apa yang mereka mempersekutukan. Dia Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengadakan,Yang Membentuk rupa, bagi-Nyalah nama-nama yang paling baik, bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL AZHIIM. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

◦Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz ad-Dhaghestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah
◦Surat al-Ikhlas (3 kali)
◦Surat al-Falaq
◦Surat an-Naas
◦Laa ilaaha illallaah (10 x) Muhammadur Rasulullaah
◦Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 x)
◦Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.
◦‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦‘Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦‘Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ashhaabi Rasuulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin, wa an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, Al Fatihah

◦Ihda :
Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad-Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah

SHALAT ‘ISYA’ DAN DZUHUR

Adzan & Do’a setelah Adzan. 4 raka’at Sunnat , Setelah salam,
◦Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘Abduhuu wa Rasuuluh (3 kali)
◦Astaghfirullah (100 kali)
◦Surat al-Ikhlas (3 kali)
◦Subhaana rabbika rabbil ’izzati ‘amma yashifuun, wa salaamun ‘alal mursaliin wal hamdu lillaahi rabbil ’aalamin
◦Do’a :
Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Ustaadzina Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah

◦Allaahuma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad.
Iqamatush Shalat, 4 Raka’at Fardhu, Setelah salam,
◦Laa ilaaha illallaah (3 x) Muhammadur Rasuulullaah
◦Astaghfirullah (3 x)
◦Allaahumma Antas Salaam wa minkas salaam wa ilaika ya’udus salaam tabaarakta rabbana wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali wal Ikraam
◦Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu,yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka Rabbanaa, wa ilaykal-masiir

4 Raka’at Sunnat Badiah Isya , Shalat Witir (Isya)
Do’a Qunut Witir (sebelum ruku’ ke 3, didahului dengan takbir)
Allaahumma inna nasta ‘iinuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa na tuubu ilayk, wa nu’minu bika, wa natawakkalu ‘alayka, wa nutsniy ‘alaykal khair kullah. Nasykuruka, wa la nakfuruka, wa nakhla’u wa natruku may yakfuruka. Allaahumma iyyaka na’budu, wa laka nushalli wa nasjudu, wa ilayka nas’aa wa nahfidu narju rahmataka, wa nakhshaa ‘adhaabaka, inna ‘adzaabakal jidda bil kuffari mulhaqq, wa shallallaahu ‘alaan Nabiyy wa ‘alaa aalihi wa sallim. Setelah salam,

◦Alaa Rasuulinas shalawaat. Astaghfirullah subhanallahi, wal hamdulillahi, wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ’Aliyyil Azhiim
◦A’udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahi Rahmaanir Rahiim. Wa ilahukum ilaahun waahid, laa ilaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim (2:163)
◦Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255)

Tasbih :
◦Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali)
◦‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan Alhamdulillah (33 kali)
◦Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali)
Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa
Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab

Do’a (pribadi/bebas) :
Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku taubat).Watub’alayya (terimalah tobatku) Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadhar-ru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’ab-budanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya robbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal kasirin, Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah

◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3x) . Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24)
◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM
◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz Dhagestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah
◦ Asy-hadu al laa ilaaha ilallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh (3 kali)
◦ Astaghfirullah (100 kali)
Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’syiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Raahimiin, al-Faatihah
Surat Mulk (“Kerajaan” - 67)
Bismillaahir rahmaanir rahim. Tabaarakal ladzii bi yadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir / Alladzii khalaqal mauta wal hayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalaw wa huwal ‘aziizul ghafuur / Alladzii khalaqa sab’a samaawaatin thibaaqam maa taraa fii khalqir rahmaani min tafaawut / farji’il bashara hal taraa min futhuur / Tsummar ji’il bashara karrataini yanqalib ilaikal basharu khaasi-aw wa huwa hasiiir / Wa la qad zayyannas samaa-ad dunyaa bi mashaabiihaa wa ja’alnaahaa rujuumal lisy syayaathiin / wa a’tadnaa lahum ‘adzaabas sa’ir / Wa lilladziina kafaruu bi rabbihim ‘adzaabu jahannama wa bi’sal mashiir / Idzaa ulquu fiihaa sami’uu lahaa syahiiqaw wa hiya tafuur / Takaadu tamayyazu minal ghaizh / kullamaa ulqiya fiihaa faujun sa-alahum khazanatuhaa alam ya-tikum nadziir / Qaaluu balaa qad jaa-anaa nadziirun fakadzdzabnaa wa qulnaa maa nazzalallaahu min syai-in antum illaa fii dhalaalin kabiir / Wa qaaluu lau kunnaa nasma’u au na’qilu maa kunnaafii ash-haabis sa’iir / Fa’tarafuu bi dzambihim fa suhqal li ash-haabis sa’iir / Innal ladziina yakhsyauna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratuw wa ajrun kabiir / Wa asirruu qaulakum awij haruu bih / innahuu ‘aliimum bidzaatish shuduur / Alaa ya’lamu man khalaqa wa huwal lathiiful khabiir / Huwal ladzii ja’ala lakumul ardha dzaluulan famsyuu fii manaakibihaa wa kuluu mir rizqihii wa ilaihin nusyuur / A-amintum man fis samaa-I ay yahsifa bikumul ardha fa idzaa hiya tamuur / Am amintum man fis samaa-I ay yursila ‘alaikum haashiba / fasata’lamuuna kaifa nadziir / Wa laqad kadzdzabal ladziina min qablihim fakaifa kaana nakiir / Awalam yaraw ilath thairi fauqahum shaaffaatiw wa yaqbidhn / maa yumsikuhunna illar rahmaan / innahuu bi kulli syai-im bashiir / Amman haadzal ladzii huwa jundullakum yanshurukum min duunir rahmaan / inil kaafiruuna illaa fii ghuruur / Amman hadzal ladzii yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjuu fi utuwwiw wa nufuur / Afamay yamshi mukibban ‘alaa wajhihii ahdaa amman yamshi sawiyyan ‘alaa shiraatim mustaqiim / Qul huwal ladzii ansha-akum waja’ala lakumus sam’a wal abshaara wal af-idata qalilam maa tashkuruun / Qul huwal ladzii dhara’akum fil ardhi wa-ilaihi tukhsyaruun / wayaquuluuna mataa hadzal wa’du inkuntum shaadiqin / Qul innamal ‘ilmu ‘indallahi wa-innama ana nadziirum Mubiin / Falamma roauhu zulfatan sii-at wujuuhul ladziina kafaruu waqiila hadzal ladzii kuntum bihi tadda’uun / Qul ara-aitum in ahlakaniallahu wamam ma’iya au rahimanaa famay yujiirul kaafiriina min ‘adzaabin aliim / Qul huwar Rahmaanu aamanna bihi wa’alaihi tawakkalnaa fasata’lamuuna man huwa fii dhalalim Mubiin / Qul ara-aitum in ashbaha maa-ukum ghawran famay ya-tiikum bimaa-im ma’iin / ALLAAHU TA’ALAA RABBUNAA WA RABBUL ‘AALAMIIN SHADAQALLAAHUL ‘AZHIIM
Atau
Ayat Aamanar Rasuul (2:285-286) : Bismillaahir rahmaanir rahim. Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mir rabbihii wal mu’minuun, kullun aamana billaahi wa malaa-ikatihii wa kutubihii warusulih. Laa nufarriqu baina ahadim mir rusulih, wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat, rabbanaa laa tu-aakhidznaa inn nasiinaa au akhtha’naa, rabbanaa wa laa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa. Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, anta maulaanaa, fan shurnaa ‘alal qaumil kaafiriin. AMANABILLAHI SHADAQALLAAHU MAWLANAL MU’IN

◦ Surat al-Ikhlas (3 kali)
◦ Surat al-Falaq
◦ Surat an-Naas
◦ Laa ilaaha illallah (10 x) Muhammadur Rasuulullaah
◦ Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali)
◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.
◦ Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, ‘Alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an saadaatina ash-haabi Rasulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa‘anil awliyaa wash shaalihin wa ‘an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa-a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, al-Faatihah
◦ Ihda :
Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun,al-Faatihah

WASIFATUL QUBRA
Shalat Malam (dilakukan sebelum Subuh)

Shalat Wudhu (2 raka’at setelah melakukan wudhu)
Shalat Najat (2 raka’at)
Berikut ini dibaca pada posisi berdiri menghadap qiblat dilakukan sebelum shalat Najat.
Do’a : Allaahuma thahhirnii min ghadhabin nafs (Ya Allah sucikan diriku dari segala keangkara murkaan). 100 kali “Ya Halim” (Yang Maha Penyantun)
Do’a : Allaahuma a’uudzu bika min syarri nafsii, wa min syarrin naas, wa a’uudzu bika min fitnatid dunya wa adzaabil aakhirah.
100 kali “Ya Hafidz” (Yang Maha Pemelihara)
Raka’at 1:
◦ Surat al-Faatihah
◦ A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahi rahmaanir rahiim .Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim (2:163)
◦ Ayatul Kursi: Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyuum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardh, wa laa ya uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255)
Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluknya); tidak mengantuk dan tidak tidur, Bagi-Nya segala yang ada dilangit dan segalayang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi pertolongan disisi-Nya tanpa seizin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan apa-apa yang dibelakang mereka, dan mereka tidak akan menjangkau ilmu-Nya sedikitpun, kecuali pengetahuan yang dikehendaki oleh-Nya. Singgasana-nya sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi. Dan tidak sulit bagi-Nya mengatur keduanya. Allah Maha Luhur lagi Maha Agung.
◦ Syahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa wal malaa’ikatu wa ulul-’ilmi qaa-imam bil-qisth, Laa ilaaha illaa Huwal ’Aziizul Hakiim. Innad diina ‘indallaahil Islaam (3:18,19)
Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, para malaikat dan orang2 berilmu (menyaksikan), berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan DIA yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam.
◦ Qulillaahumma Maalikal-Mulki, tu’til-mulka man tasyaa –u, wa tanzi’ul mulka mimman tasyaa-u, wa tuu’izzu man tasyaa-u, wa tudzillu man tasyaa, bi yadikal khaiir, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Tuulijul-layla fin-nahaari, wa tuulijun-nahaara fil-layli wa tukhrijul hayya minal-mayyiti, wa tukhrijul-mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasyaa-u bi ghayri hisaab.(3:26,27)
◦ Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau tanggalkan kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. DitanganMU segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kepada siang, Engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tiada terhitung.
Raka’at 2:
◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (11 kali)
Setelah salam, lakukan sujud sambil berdo’a:
◦ Ya Rabbi kamaa ta’kulun naarul hathaba hakadzaal hasadul mutaashilu fiyya ya’kulu jami’i’a a’malii khallishni ya Rabbi minhuu wa khallishni aydhan minal ghadhabin nafsaani wa min nafsil madzmumah wa minal akhlaqidz dzamimah, ya rabbi baddil kullu akhlaaqi ilaa akhlaaqin hamidatin wa af’aalin hasan.
Ya Tuhanku, setiap upayaku untuk menjadi baik tidak mustahil akan hancur oleh kelalaianku sendiri yang selalu ‘larut’ oleh panasnya hati terhadap sesama, bagaikan api yang memusnahkan kayu kering. Tolong bersihkan diriku ini ya Allah dari kekejian hati atau perbuatan buruk, gantikanlah ya Allah dengan ahlaq serta perbuatan yang baik dimasa mendatang.

v Shalat Syukur (2 raka’at)
Sebelum mulai ucapkan : Rabbanaa maa syakarnaaka haqqa syukrika, yaa Masykuur.
Ya Allah, kami kerap lalai mensyukuri nikmatMU, hanya Engkaulah tempat kami bersyukur.
Raka’at 1:
◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (2 kali)
Raka’at 2:
◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (1 kali)


Setelah salam,
◦ 500 kali “Ya Shamad” (Yang Maha dibutuhkan)

v Shalat Tasbih (4 raka’at, 2-2)
Sebelum shalat :
◦ Subhaanallaahi ‘adada khalqihii wa zinata ‘arsyihi wa ridha nafsihi wa midaada Kalimaatih (3 kali).
◦ Subbuuhun Quddus, Rabbunaa wa Rabbul Malaaa’ikati war Ruuh (3 kali).
◦ Subhaanallahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha illallaahu waLlahu Akbar
Sebelum takbir :
◦ Allaahumma maa dzakarnaaka haqq dzikrika yaa Madzkuur.
Ya Allah, betapa kami lalai mengingatmu, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengingat.
Setiap raka’at :
◦ Surat al-Faatihah - Surat al-Ikhlas
◦ Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha ilaallahu wal Allaahu Akbar (dibaca 15 kali setelah takbir pertama di setiap raka’at dan 10 kali pada tiap perubahan posisi. Jumlah keseluruhan tasbih menjadi 75x4 = 300 kali). Pada akhir Tasbih dilengkapi dengan ; wa laa hawla wa laa quwata ilaa billaahil ‘Aliyil ‘azhiim.
Setelah salam :
◦ Subhaana man ta’ azzaza bil qudrati wal baqaai wa qahharal ‘ibadi bil mawti wal fanaa’
◦ Subhaana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alal Mursaliin, wal hamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.
◦ Allaahumma, innii a’uudzu bi ridaaka min sakhatika wa bi mu’aafaatika min ‘uquubatika wa bika minka.
◦ Allaahumma, laa nuhii tsanaa-an ‘alaika, anta kamaa atsnayta ‘alaa Nafsik.
◦ Laa ilaaha illallaah (10x) Muhammadur Rasuulullaah
◦ Alaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10x).
Ihda :
Ilaa syarafin Nabiiyi …………Al Faatihah

v Shalat Tahajjud (8 raka’at, 2-2-2-2)


Setelah salam,

◦ Do’a
Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu anta malikus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu antal haqq, wawa’dukal haqq, waliqa-ukal haqq, waqaulukal haqq, waljan- natu haqq, wannaaru haqq, wassaa’atu haqq, Wannabi Muhammadin shallallahu ‘alaihi wasallama haqq, Allahumma laka aslamtu, wabika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wabika khasamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu, wamaa akhkhartu, wamaa asrartu, wamaa a’lamtu, wamaa akhfaitu, wamaa anta a’lamu bihi minni innaka antal muqaddimu wa antal muakhkhiru, laa ilaaha illa anta, wala haula wala quwwata illa billah, Subhanaka inni kuntu minazh zhalimin.
Allahumma Ya Allah, Engkaulah Penyangga segala yang ada, Engkaulah Penguasa kehidupan ini dan Engkaulah yang memberi kecerahan dengan cahaya Cinta dan Kemurahanmu. Engkau adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa janji dan ancamanMu benar2 akan ada bersama dengan perjumpaan denganMu kelak dihari Qiamat, niscaya kebenaran juga yang ku yakini. Sorga adalah kebenaran dan pengharapanku. Neraka pun benar adanya, namun jauhkan dariku Ya Allah. Bahwa sesungguhnya kebenaran Nabi Muhammad adalah keikut sertaanku, dan beliau merupakan penghubung diriku kearah semua kebenaran serta kebaikanMu yang ada. Allahumma Ya Allah, hanya padamu aku berserah diri; kepadaMu aku bertaut memulangkan dan menyandarkan kembali semua perihal diriku agar tetap terjalin sempurna segalanya denganMu ya Allah. Ampunilah diriku ini ya Allah, dengan masa laluku maupun dengan masa2 yang belum kulalui; yang tampak maupun yang kurahasia-kan; dan sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui segala kekurangan dan keluputan diriku ini; hanya Engkaulah Yang Terdahulu dan Yang Paling Kemudian. Tak ada yang layak diper-tuan selain Engkau Ya Allah. Aku ini Ya Allah begitu aniaya dengan diriku sendiri, Ampunilah.

◦ Subhanal Malikil Quddus (3 kali)
◦ Subbuhun Quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruhi (3 kali)
◦ Khalaqas samaawaati wal ‘ardha bil izzati wal jabarut
◦ Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa ‘fu anna, yaa Kariim

Syaikh Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani
Thariqatunash shuhba wal khairu fil jam’iyyiah
Our Way is (founded on) association and goodness comes from congregation
."Tharekat kita adalah persahabatan (kebersamaan),
dan Kebaikan berada dalam Kebersamaan "
Hadrat Khwajah Syaah Baha’uddin Naqsyband
SHALAT SUBUH / FAJAR

v Adzan & Do’a sesudah Adzan
v Shalat Sunnat Qabliah Subuh (2 raka’at)
Setelah salam,
◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah, wa asy-hadu anna Muhmmadan ‘Abduhu wa Rasuulluh (3 kali)
◦ Iqaamatus shalaat, wa itaa’u zakat, wa sawmu ramadhaan, wa hajjul bayti Haqq . Aamantu billaahi wa malaa-ikatihi wa kutubihi wa rusulihii wal yawmil aakhiri, wa bil qadri khayrihii wa syarrihii min Allaahi ta’aalaa Haqq – Qabullin yaa Rabb.
◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah, wa asy-hadu anna Muhammadur Rasuulullaah
◦ Awda’na haataynil kalimataynisy syahadatayni ‘Indaka yaa Rasuul-Allaah. Wa-ahyi lanaa wadii’atun yawmil ’qiyaamah, yaa man arsalahullaahu ta’aala rahmatan lil’aalamiin.
◦ Subhanallaahi wa bihamdihii - Subhanallaahil ‘Azhiim, Astaghfirullaah (100 kali)
◦ Astaghfirullaahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’shiyatin min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, min kulli maa yukhaalifusy Syarii’ah, min kulli maa yukhaalifuth Thariiqah, min kulli maa yukhaaliful Haqiiqah, min kulli maa yukhaaliful ’Aziimah, min kulli maa yukhaaliful Ma’rifaat, yaa arhamar raahimin, yaa Allaah
◦ Astaghfirullaahal ’azhim wa atuubu ilayh (100 kali)
◦ Astaghfirullaahal ‘azhiim wa atuubu ilayh, tawbata ‘abdin zhaalimin li nafsihi, laa yamliku linafsihi, mawtan walaa hayaatan walaa nushuuraa. Allaahuma Anta Rabbii, laa ilaaha illaa Anta khalaqtanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’ dika maastatha’.
◦ A’uudzu bika min sharri maa shana’tu, abuu’u laka bi ni’matika ‘alayya, wa abuu’u bi dzanbiyy faghfirlii dzanbiyy, fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa Anta, Yaa Allaah.
◦ A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajim. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Rabbanaa laa tuzigh quluubana, ba’da idz hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan, innaka antal Wahhaab (3:8) yaa Wahhaab, yaa Wahhaab, yaa Wahhaab, yaa musabbibal asbaab, yaa mufattihal abwaab, yaa muqallibal’quluubi wal ab-shaar, yaa Daliilal mutahayyiriin, yaa Ghiyatsal mustaghitsiin, yaa Hayyu, ya Qayyuum, yaa dzal Jalaali wal Ikraam… Wa ufawwidhu amriiy ilallaah, innallaaha basiirun bil’ibaad
◦ Ya man laa malja’a minhu illaa ilayhi fa laa tukhayyib raja-ana, yaa Qadiimal-Ihsaan. Allaahumma ahsin ilainaa bi Ihsaanikal qadiim . Laa taqnatuu mir rahmatillaah, innallaaha yaghfirudh dhunuuba jamii’a, innahuu Huwwal Ghafuurur Rahiim.
◦ Allaahumma innaa nas-alukal ’afwa wal aafiyata fiddini waddun-yaa wal-aakhirah. Allaahumma sturnaa bi satrikal jamiil Allaahummastur ‘awratii, wa aamin raw’atiiy, waqdhiy li dayni. Allaahumma innaa na’uudzu bika min jahdil balaa, wa darakisy syaqaa’, wa suu’il qadhaa, wa syamaatatil a’daa, bi hurmati man arsaltahuu rahmatan lil ‘aalamiin
◦ Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin , shalaatan tunjiina bihaa min jamii’il ahwaali wal aafaat, wataqdhi lanaa bihaa jamii ’al haajat, wa tuthahhirunaa bihaa min jamii-is-sayyi-at, wa tarfa’una bihaa ‘indaka a’lad darajaat, wa tuballighunaa bihaa aqshal ghaayat, min jami’il khayrati fil hayaati wa ba’dal mamaat
◦ Allaahummaslih ummata Muhammad Allaahummarham ummata Muhammad Allaahummastur ummata Muhammad Allaahummaghfir li ummati Muhammad Allaahummahfazh ummata Muhammad Allahummanshur ummata Muhammad Yaa Arhamar Raahimiin irhamnaa Yaa Arhamar Raahimiin fa’fu ‘annaa Yaa Arhamar Raahimiin, yaa Ghaffaradz dzunuub, yaa Sattaral’uyuub, yaa Fattahal quluub, Allaahummasqinal ghaytha suqya rahmatin Wa laa taj’alnaa minal qaanitiin Amin, Amin, Aamiin Wa-salaamun ‘alal mursaliina, Wal hamdu lillaahi Rabbil’aalamiin
◦ Surat al-Ikhlas (3 kali). Subhana Rabbika Rabbil’izzati ‘ammaa yasifuun, wa salaamun ‘alaal Mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil’aalamiin
◦ Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa Huwa Hayyun daa-imun, laa yamuut, bi yadihil khayr, wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir
◦ Ilaa syarafin ‘Nabiyy wa-aalihii wa Shahbihii wa ilaa Masyaa’ikhinal kiraam wa ilaa Mawlana Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa syaikhina Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa saa’iri saadatinaa wash shiddiqiyuun, al-Faatihah
v Berbaring kearah qiblat dari sisi kanan (seperti posisi jenazah) sambil berdo’a:
Auudzu billaahi minas syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmanir rahiim. Minhaa khalaqnaakum, wa fihaa nu’iidukum, wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra, inna lillaahi wa inna ilayhi raaji’uun. Falhukmu lillaahil ’Aliyyil Kabiir. Allaahumma tsabbitnaa ‘alaal imaan.
◦ Iqamatush shalat
v Shalat Fardu Subuh (2 raka’at)
Do’a Qunut (setelah ruku’ kedua)
Allaahummahdinaa bi fadhlika fii man hadayt,
wa ‘aafinaa fii man ‘aafait,
wa tawallanaa fii man tawallayt,
wa baarik lanaa fii maa a’thayt,
wa qinaa waashrif’annaa syarra maa qadhayt,
Fa innaka taqdhiiy wa laa yuqdhaa ‘alayk,
wa innahuu laa yadhilu man waalayt,
wa laa ya’izzu man ‘aadayt,
Tabaarakta, Rabbanaa wa ta’aalayt,
Lakal-hamdu ‘alaa maa qadhayt,
Nastaghfiruka, Allaahuma wa natuubu ilayk,
Wa shallallaahu wa‘alaa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam
Allahummaksyif ‘annal balaaya maa laa yak-syifuhuu ghayruk
Allaahummasqinal ghaytsa, suqya rahmatin wa laa taj’alnaa minal ‘qaanitin
Rabbighfir warham wa Anta khayrur raahimin
Allaahummaf tah lanaa fat-han qariiban wa Anta khayrul faatihin faquthi’a daabirul qawmilladzina zhalamuu wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
Setelah Salam,
◦ Laa ilaaha illAllaah (3x) Muhammadur Rasuulullaah
◦ Astaghfirullah (3x) al azhiim aladzii laa illaaha illaa Huwwal Hayyul Qayyum wa atuubu ilayh.
◦ Do’a : Allaahumma Antas Salaam wa minkas salaam, wa ilayka ya’uudus salaam, fa hayyinaa Rabbanaa bissalaam, wa dkhilnal Jannata bi luthfika, wakaraamika, wa juudika, daaraka Daarus Salaam
Tabaarakta, rabbanaa wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali, wal jamaali, wal baqaa’i, wal’ Azhamati wal’Ikraam, yaa Rabbanaa, yaa Rabbighfir warham wa anta khayrur raahimiin
◦ Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (10 kali)
◦ Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka Rabbanaa wa ilaykal mashiir
◦ ‘Alaa Rasuulinas shalawaat
◦ Astaghfirullah (3 kali)
◦ Subhanallah, walhamdulillah wa laa ilaaha illallaahu, wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahill ’Aliyyil ’Azhim
◦ A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim.
◦ Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim
◦ Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255)
◦ Syahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa wal malaa’ikatu wa ulul-’ilmi qaa-imam bil-qisth, Laa ilaaha illaa Huwal ’Aziizul Hakiim. Innad diina ‘indallaahil Islaam (3:18,19)
◦ Qulillaahumma Maalikal-Mulki, tu’til-mulka man tasyaa –u, wa tanzi’ul mulka mimman tasyaa-u, wa tuu’izzu man tasyaa-u, wa tudzillu man tasyaa, bi yadikal khaiir, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Tuulijul-layla fin-nahaari, wa tuulijun-nahaara fil-layli wa tukhrijul hayya minal-mayyiti, wa tukhrijul-mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasyaa-u bi ghayri hisaab.(3:26,27)
◦ Allaahumma laa maani’a limaa a’thayt, wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa laa radda limaa qadhayt, wa laa yanfa’u dzal Jaddu minkal Jadd. Rabbii, laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘Aliyyil ‘Azhim.
◦ Surat al-Faatihah
◦ Surat al-Ikhlas
◦ Surat al-Falaq
◦ Surat an-Naas
◦ Yaa Rabbii, Dzal Jalaali wal Kamaali – Subhaanaka yaa azhiim… - Tasbih (hal 75 ).
◦ A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajim. Bismillaahi rahmaanir rahiim. Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluna ‘alan Nabi, yaa ayyuhal ladziina aamanu, shalluu ‘alayhi wa sallimuu tasliima (33:56).
◦ Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad. Bi ‘adadi kulli daa’in wadawaa’in wa baarik wa sallim ‘alayhii wa ‘alayhim katsira (3 kali - yang ke3 katsiran-katsira).
◦ Fa’lam annahu: Laa ilaaha illallaah (100x) Sayyidinna Nabiiyina Muhammadar Rasuulullahi Shalallaahu ta ‘aalaa alayhii wa ‘alaa aalihi washahbihii wassallam.
◦ Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali)
◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, wal-hamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.
◦ ‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ash-haabi Rasuulil-laahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin wa an masyaayikhina fith thariqatin Naqsybandiy-yatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa a’aad Allaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin , al-Faatihah
Subhaana Rabbiiyil ‘aliiyil A’lal Wahhaab.
◦ Do’a : ( pribadi / bebas )
Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku)
Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal khaasiriin. Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah
◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3x) . Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24)
◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM
◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz Ad-Dhaghestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah
◦ Asy-hadu al laa ilaaha ilallaah wa asy-hadu anna Muhmmadan ‘Abduhu wa Rasuulluh (3 kali)
◦ Astaghfirullah (100 kali)
◦ Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’syiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Raahimiin, al-Faatihah
◦ Surat Yaa Siin (Q;36)
A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim/ Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Yaa siin (Shallallaahu ‘Alayhii Wasallam) / Wal Qur’aanil hakiim / Innaka laminal mursalin / ’Alaa shiraatim mustaqiim / Tanziilal ‘aziizir rahiim / Litundzira qaumam maa undzira aabaa-uhum fahum ghaafiluun / Laqad haqqal qaulu ‘alaa aktsa rihim fahum laa yu’minuun / Innaa ja ‘alnaa fii ‘a naaqihim aghlaalam fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuun / Waja’alnaa mim baini aidiihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghsyainaahum fahum laa yub-shirun / Wasawaa-un ‘alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum la yu’minuun / Innamaa tundziru manittaba ‘adz dzikra wa khasyiyar rahmaana bil ghaib(i), fabasysyirhu bi maghfiratiw wa ajrin kariim / Inna nahnu nuhyil mautaa wanaktubu maa qaddamuu wa aatsaarahum wakulla syai-in ahshainaahu fii imaamim mubiin / Wadhrib lahum matsalan ash-haabal qaryah, idz jaa-ahal mursaluun /
Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadz-dzabuuhumaa fa’azzaznaa bitsaalitsin fa qaaluu innaa ilaikum mursaluun / Qaaluu maa antum illaa basyarum mitslunaa wa maa anzalar rahmaanu min syai-in antum illa takdzibuun / Qaaluu rabbunaa ya’lamu innaa ilaikum lamursaluuna wa maa ‘alainaa illal balaaghul mubiin / Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la-il lam tantahuu lanarjuman nakum walayamas sannakum minnaa ‘adzaabun aliim / Qaaluu thaa-irukum ma ‘akum a-in dzukkirtum bal antum qaumun musrifuun / Wajaa-a min aqshalmadiinati rajuluy yas ‘aa qaala yaa qaumit tabi’ul mursaliin / Ittabi ‘uu mal laa yas-alukum ajraw wahum muhtaduun / Wa maa liya laa a’budul ladzii fatharanii wa ilaihi turja’uun / A-attakhidzu minduunihi aalihatan iy-yuridnir-rahmaanu bidhurril laa tughni’an-nii, syafaa’atuhum syai-aw-wa laa yunqidzuun / Innii idzal lafii dhalaalim mubiin / Innii aamantu birabbikum fasma’uun / Qiilad-khulil jan-nah qaala yaa laita qaumii ya’lamuun. Bima ghafaralii rabbii waja ‘alanii minal mukramiin / Wa maa anzalna ‘alaa qaumihii min ba’dihii min jundim minas samaa-i wama kunnaa munziliin / In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa idzaa hum khaamiduun / Yaa hasratan ‘alal ‘ibaad(i), maa ya’tiihim mir rasuulin illaa kaanuu bihii yastahzi-uun / Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilaihim la yarji‘uun / Wa in kullul lammaa jamii ‘ul ladainaa muhdharuun / Wa aayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu ya’kuluun / Waja-‘alnaa fiihaa jannaatim min nakhiiliw wa a’naabiw wa fajjarnaa fiihaa minal-‘uyuun / Liya’kuluu min tsamarihii wa maa ‘amilat-hu aidiihim afalaa yasykuruun /
Subhaanalladzii khalaqal-azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardhu wa min anfusihim wa mimmaa la ya’-lamuun / Wa aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara faidzaahum muzhlimuun / Wasysyamsu tajrii limustaqarril lahaa dzaalika taqdiirul ‘aziizil ‘aliim / Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal’urjuunil qadiim / Lasysyamsu yam-baghii lahaa an tudrikal qamara wa lallailu saabiqun nahaar / wakullun fii falakiy yasbahuun / Wa aayatul lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fil-fulkil masyhuun. Wa khalaqnaa lahum min mitslihii maa yarkabuun / Wa in nasya’ nughriqhum falaa shariikha lahum wa laa-hum yunqadzuuna - Illaa rahmatan minnaa wa mataa’an ilaahiin / Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum la‘allakum turhamuun / Wa maa ta-tiihim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu ‘anhaa mu’ridhiin /
Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalal ladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth’imu mal lau yasyaa-ullaahu ath-‘amah, in antum illaa fii dhalaalim mubiin / Wayaquuluuna mataa haadzal wa’du in kuntum shaadiqiin / Maa yanzhuruuna illaa shaihataw waahidatan ta-khudzuhum wahum yakhish-simuun /
Falaa yastathii’uuna taushiyataw wa laa ilaa ah-lihim yarji-‘uun / Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun / Qaaluu yaa wailanaa man ba‘atsanaa mim marqadinaa, haadzaa maa wa-‘adarrahmaanu wa shadaqal mursaluun / In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa idzaahum jamii-‘ul ladainaa muhdharuun / Falyauma laa tuzhlamu nafsun syai-aw wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta’maluun / Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuun / Hum wa azwaajuhum fii zhilaa lin ‘alal araa ‘iki muttaki’uun / Lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa yadda-‘uun / Salaamun qaulam min rabbir rahiim (“Razzaqana Allah” ) / Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuun (“Adzaban Allaah” ) / Alam a’had ilaikum yaabanii aadama allaa ta’budusy syaithaan / innahuu lakum ‘aduwwum mubiinuw Wa ani’buduunii, haadzaa shiraathum mustaqiim. / Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiira, afalam takuunuu ta’qiluun / Haadzihii jahannamul latii kuntum tuu-‘aduun / Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruun / Alyauma nakhtimu ‘alaa afwaa hihim watukallimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun / Walau nasyaa-ulathamasnaa ‘alaa a’yunihim fastabaqush shiraatha fa annaa yubshiruun / Walau nasyaa-u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famastathaa’uu mudhiyyaw walaa yarji‘uun /
Wa man nu‘ammirhu nunakkis-hu filkhalqi afalaa ya’qiluun / Wa maa ‘allamnaahusysyi’ra wa maa yambaghii lah / in huwa illaa dzikruw wa qur-aanum mubiin / Liyundzira man kaana hayyaw wayahiqqal qaulu ‘alal kaafiriin / Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimma ‘amilat aidiina an’aaman fahum lahaa maalikuun / Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya’kuluun / Walahum fiiha manaafi-‘u masyaarib, afalaa yasykuruun / Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatal laa‘allahum yun–sharuun / Laa yastathii‘uuna nashrahum wahum lahum jundum muhdharuun / Falaa yahzunka qauluhum, innaa na’lamu maa yusirruuna wa maa yu’linuun / Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimum mubiin / Wa dharaba lanaa matsalaw wanasiya khalqah qaala may, yuhyil ’izhaama wahiya ramiim /
Qul yuhyiihal ladzii ansya-ahaa awwala marrah, wa huwa bikulli syai-in ‘aliim / Alladzii ja-‘ala lakum minasy syajaril akhdhari naaran fa idzaa antum minhu tuuqiduun / Awalaisal ladzii khalaqas samaawaati wal ardha biqaadirin ‘alaa ay-yakhluqa mitslahum, balaa wahuwal khallaaqul-‘aliim / Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an ay yaquula lahuu kunfayakuun / Fasubhaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-iw wa ilaihi turja’uun. SHADAQ-ALLAAHUL ‘AZHIIM . (Kullu syay’in haalikun illaa Wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja’uun)

◦ Asma ‘ul Husna
Pengucapan “Jalla jalaa-luhu ( ) ” boleh dilakukan kapan saja pada tiap2 sela Asma Allah.
A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahi Rahmanir rahim. Huwallahul ladzii laa ilaaha illa Huu. ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadah, Huwar Rahmaanur, Rahiim (Jalla Jalaaluhu), al Maalikul, Qudduusus, Salaamul, Muu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul, Jabbaarul, Mutakabbir , Al Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwirul, Ghaffaarul, Qahhaarul, Wahhaabur, Razzaaqul, Fattaahul, ‘Aliimul (J), Qaabidhul, Baasithul, Khaafidhur, Raafi’ul, Mu’izzul, Mudzillus, Samii’ul, Bashiir , al Hakamul, Ad-lul, Lathiiful, Khabiirul, Haliimul, ‘Adziimul, Ghafuurusy, Syakuurul, ‘Aliiyyul, Kabiir , al Hafiidzul, Muqiitul, Hasiibul, Jaliilul, Kariimur, Raqiibul, Mujiibul , Waasi’ul, Hakiimul, Waduudul, Majiidul , al Baa’ithusy, Syahiidul. Haqqul, Wakiilul, Qawiiyyul, Matiinul , Waliyyul, Hamiid, al Muhshiil, Mubdi’ul, Mu’iidul, Muhyiil, Mumiitul, Hayyul, Qayyuum , al Waajidul, Maajiidul, Waahiidul, Ahadush, Shamadul, Qaadirul, Muqtadirul , Muqaddimul, Mu-akhirul, Awwalul, Aakhiruzh , Zhaahirul, Baathin., Waaliiyul, al Mut’aali, al Barru, at Tawwaabul , al Muntaqimul , ‘Afuwwur, Raa-uufu, Maalikul-Mulki, Dzul Jalaali wal Ikraam , al Muqsithul, Jamii’ul, Ghaniyyul, Mughniil, Mu’thiyul, Maani’udh, Dhaarrun, Naafi’un, Nuur , al Hadii, Badi’ul, Waarithur, ar Rasyiidus, Shabuur.
Jalla Jalaaluhu wa jallat’azhmatahuu walaa ilaaha ghairuh. Alladzi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahuu kufuwan ahad.

Ya Ahaad, ya Shamad, shalli ‘alaa Muhammad (3 kali)

◦ Surat al-Ikhlas (11 kali)
◦ Surat al-Falaq
◦ Surat an-Naas
◦ Laa ilaaha illallah, Muhammadur rasuulullaahi shallallaahu ta’aalaa alayhi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim (10 kali)
◦ Allaahuma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali)
◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il ambiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.


Do’a :
◦ Ilaa Syarafin ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Ustaadzina Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah
◦ Ihda Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah

v Shalat Ishraq (2 atau 4 raka’at, setelah matahari terbit)
v Shalat Dhuha (2 sampai 8 raka’at setelah Shalat Isra’ sampai menjelang tengah hari, yang terbaik ;1 jam sebelum Dzuhur)

Suuratul ADH-DHUHAA :
Wadh dhuhaa / Wal laili idzaa sajaa / Maa wadda’aka Rabbuka wa maa qalaa / Walal-aakhiratu khairul laka minal uulaa / Wa lasaufa yu’thiika rabbuka fa tardhaa Alam yajidka yatiiman fa-aawaa / Wa wajadaka dhaallan fa hadaa / Wa wajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa / Fa ammal yatiima fa laa taqhar / Fa ammas saa-ila falaa tanhar / Wa amma bi ni’mati Rabbika fa haddits.
Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Sia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).

Do’a setelah shalat Dhuha :
Allahuma innadh dhuha dhuhauka, wal bahaa-a bahaa uka, wal jamaala jamaaluka, walquwwata quwatuka, walqudrata qudratuka, wal ‘ishmata ‘ishmatuka.
Allahumma in kaana rizqii fissamaa’I fa anzilhu, wa in kaana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kaana mu’siran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa thahhirhu, wa in kaana baa iidan fa qarribu, bihaqqi dhuhaa-ika, wa bahaaika, wa jamaalika, wa quwatika, wa qudratika, aatinii maa a’thaita ibaa dikash shaalihin.
Ya Allah, sesungguhnya Dhuha itu adalah Engkau dan kesempurnaan itu adalah kesempurnaan-Mu.
Ya Allah, apabila rizqi kami ada dilangit maka turunkanlah dan jika rizqi kami ada dibumi maka keluarkanlah. Apabila rizqi kami sukar didapat maka mudahkanlah bagi kami dengan haq Dhuha-Mu dan Kebesaran-Mu
Ya Allah, berikan kepada kami sebagaimana Engkau telah berikan kepada hamba2-Mu yang soleh.


SHALAT ‘ASHAR

v Adzan & Do’a setelah Adzan
v 4 raka’at Sunnat
Setelah salam,
◦ Asy-hadu allaa illaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuuluh (3 kali)
◦ Surat al-Ikhlas (3 kali)
Subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifuun, wa salaamun ‘alal mursaliin wal hamdu lillaahi rabbil aalamin
Do’a :
◦ Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Ustaadzina Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah
◦ Allahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad
v Iqamatush Shalat
v 4 Raka’at Fardhu
Setelah salam,
◦ Laa ilaaha illallaah (3x) Muhammadur Rasuulullaah
◦ Astaghfiru’llah (3x)
◦ Allahumma Antas Salaam wa minkas salaam wa ilaika ya’udus salaam, tabaarakta rabana wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali wal Ikraam
◦ Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariikaa lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir
◦ Sami’na wa atha’na, ghufraanaka Rabbana, wa ilaykal-masiir
v Tasbih :
◦ Subhanaka yaa ‘Azhiim
Subhanallah (33 kali)
◦ ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan
Alhamdulillah (33 kali)
◦ Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu,
Allaahu Akbar (33 kali)

Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira, wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir
◦ Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab

Do’a (pribadi / bebas ) :
Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku)
Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal khaasiriin. Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin,
Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah

◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3 x). Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24)
◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM
◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz Ad-Dhaghestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah
◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh (3 kali)
◦ Astaghfirullah (100 kali)
◦ Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbiw wa ma’shiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Rahimin, al-Faatihah

◦ Surat An Naba’ (“Berita” - 78)
Bismillaahir rahmaanir rahiim. ‘Amma yatasaa-aluun / ‘Anin naba-il ‘azhiim / Alladzii hum fihii mukhtalifuun / Kallaa saya’lamuun / Tsumma kallaa saya’lamuun / Alam naj’alil ardha mihaadaa / Wal jibaala autaadaa / Wa khalaqnaakum azwaajaa / Waja’alnaa naumakum subaataa / Waja’alnal laila libaasaa / Waja’alnan nahaara ma’aasyaa / Wa banainaa fauqakum sab’an syidaadaa / Waja’alnaa siraajaw wahhaajaa / Wa-anzalnaa minal mu’shiraati maa-an tsajjaajaa / Li nukhrija bihii habbaw wa nabaataa / Wa jannaatin alfaafaa / Inna yaumal fashli kaana miiqaataa / Yauma yunfakhu fish-shuuri fata’tuuna afwaajaa / Wa futihatis samaa-u fakaanat abwaabaa / Wa suyyiratil jibaalu fa kaanat saraabaa / Inna jahannama kaanat mirshaadaa / Liththaaghiina ma-aabaa / Laabitsiina fiihaa ahqaabaa / Laa yadzuuquuna fiihaa bardaw wa laa syaraabaa / Illaa hamiimaw wa ghaasaaqaa / Jazaa-aw wifaaqaa / Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa / Wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaa / Wakulla syai-in ahsshainaahu kitaabaa / Fadzuuquu fa lan naziidakum illaa ‘adzaabaa / Inna lilmuttaqiina mafaazaa / Hadaa-iqa wa a’naabaa / Wa kawaa’iba atraabaa / Wa ka’san dihaaqaa / Laa yasma’uuna fiihaa laghwaw walaa kidzdzaabaa / Jazaa-am mir-rabbika ‘athaa-an hisaabaa / Rabbis samaawaati wal ardhi wa maa bainahumar rahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaa / Yauma yaquumur ruuhu wal malaa-ikatu shaffal laa yatakallamuuna illaa man adzina lahur rahmaanu wa qaala shawaabaa / Dzaalikal yaumul haqq / fa man syaa-attakhadza ilaa rabbihii ma-aabaa / Innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariiba / yauma yanzhurul mar-u maa qaddamat yadaahu wa yaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turaabaa.
Surat Al Fajr (89:24-30): Yaquulu yaa laitanii qaddamtu li hayaatii. Fa yauma –idzil laa yu’adzdzibu ‘adzabahuu ahad. Wa laa yuutsiqu watsaaqahuu ahad. Yaa ayyatuhan nafsul muthma-innah. Irji’ii ilaa rabbiki raadhiyatam mardhiyyah. Fad khulii fii’ibaadii. Wad khulii jannatii. RAZZAQ-ALLAAH, YAA ALLAAH. SADAQ-ALLAAHUL ‘AZHIIM..
Artinya : Dia berkata, “Hai kiranya aku dahulu mengerjakan (amal soleh) untuk hidupku (diakhirat). Maka pada hari itu tidak seorangpun yang meng-azab seperti azabNYA, dan tidak seorangpun yang mengikat seperti ikatanNYA. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-mu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah kedalam golongan hamba-hambaKU, dan masuklah kedalam surga-KU.
◦ Surat al-Ikhlas (3 kali)
◦ Surat al-Falaq - Surat an-Naas
◦ Laa ilaaha illallaah (10 kali) Muhammadur Rasuulullaah
◦ Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali)
◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.
◦ ‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ ‘Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ ‘Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat
◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa ambiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, Alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ash-haabi Rasuulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin wa ‘an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa-a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, Al Faatihah

◦ Ihda
◦ Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah


TASBIH

v Subhanaka yaa ‘Azhiim
Subhanallah (33 kali)
v ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan
Alhamdulillah (33 kali)
v Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu,
Allaahu Akbar (33 kali)

Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa
Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir
v Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab

v Do’a (pribadi / bebas/)

v Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar! (4 kali)
Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (2 kali)
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x)
Hayya 'alash shalah, Marilah kita shalat (2 kali)
Hayya 'alal falah, Marilah kita menuju kemenangan (2 kali)
Ash shalaatu khayrum minan naum, (subuh) Shalat lebih baik daripada tidur (2 kali)
Allahu Akbar, Allahu Akbar , Allah Maha Besar! (2 kali)
Laa ilaaha ilallaah, Tidak ada Tuhan selain Allah

Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam
Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Nabi beserta segenap keluarga dan para sahabatmu
Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Anbiya Allah

Doa setelah adzan :
Ya Allah Pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, anugerahkanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, tinggikanlah derajatnya dan bangkitkanlah dia pada maqam yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya dan berikan kepada kami perantaraannya di Hari Pembalasan nanti karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu

SHALAT MAGHRIB

Adzan & Do’a setelah Adzan
2 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Allaahumma sholli alaa Sayidina Muhammad wa alaa aali Sayyidina Muhammad, Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad

Iqomat : Iqamatush Shalat, panggilan shalat yang kedua (menandakan awal dimulainya shalat)

3 Raka’at Fardhu, Setelah salam, laa ilaaha illallaah, Tidak ada Tuhan selain Allah
Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali), Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, Yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Mandiri, dan aku bertaubat kepada-Nya (3 kali)
Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali

2 Raka’at Sunnat Ba'diah Magrib
Setelah salam, Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163)
Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255)

Tasbih :
Subhanallah , Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung, Mahasuci Allah (33 kali)
Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah (33 kali)
Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah
AAAllahu Akbar , Allah Mahabesar (33 kali)

Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu
Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi

Do’a (pribadi, bebas) :
Rabbighfirli (ampunilah dosaku)
Warhamni (berilah aku rahmat)
Watub’alayya (terimalah tobatku)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan Kesultanan-Mu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya.

Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah.
Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Al Faatihah

Shalat Jenazah :

Oleh sebab itu bersegeralah, Wahai orang-orang yang pandai, sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kita akan kembali. Ini adalah shalat jenazah untuk orang-orang yang ghaib yang telah kembali kepada Rahmatullah dari ummat Muhammad .

Takbir I- Allah Maha Besar!
Mahasuci dan segala puji bagi-Mu, Ya Allah dan Megah Nama-Mu dan Tinggi Keagungan-Mu, pujian yang luhur dan tiada Tuhan selain Engkau.

Takbir II-Allah Maha Besar!
Ya Allah berikanlah Shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibarahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Ya Allah berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.

Takbir III- Allah Maha Besar!
Ya Allah, Ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang telah meninggal, mereka yang hadir di antara kami dan yang tidak, yang masih muda dan yang sudah tua, pria dan wanita kami. Ya Allah, kepada kami yang diberi karunia hidup, hidupkanlah kami dalam Islam dan bagi mereka yang telah meninggal, wafatkanlah mereka dalam Iman. Ya Allah ampuni dosa mereka, rahmatilah mereka, dan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka dan janganlah engkau haramkan pahala mereka untuk kami dan jangan engkau buat fitnah di kalangan kami setelah kematian mereka.

Takbir IV- Allah Maha Besar!
Wahai jiwa yang tenang dan tentram. Kembalilah kepada Tuhanmu—dengan hati yang senang dan diridhai. Masuklah dalam hamba-hamba-Ku! Masuklah ke dalam Surga-Ku!

Do’a (dalam posisi berdiri)
Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan rahmatilah orang yang telah mati di antara kami, dan sembuhkanlah orang-orang yang sedang menderita penyakit demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus sebagai rahmat untuk seluruh alam, Al Fatihah

Shalat Sunnat Awwabin (6 rakaat, 2-2-2)
Dibaca setiap selesai salam,
Ya Allah! Jadikanlah kami ini orang-orang yang senantiasa bertaut kembali kepada fitrah dan kejernihannya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mensucikan diri kembali setiap terjerumus ke dalam dosa-dosa di kehidupan. Jadikanlah kami ini orang-orang yang semakin layak untuk menghuni Surga-Mu yang penuh kenikmatan, demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus sebagai rahmat untuk seluruh alam

Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Surat Sajdah (QS 32)

Dimulai dengan membaca ta’awwudz: Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, lalu basmalah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu membaca al-Fatiha dan Surat Sajdah itu sendiri.
Atau Surat al-Hasyir (QS 59:22-24) dan al-Hadiid (QS 57:3)

Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Surat al-Falaq (QS 113)
Surat an-Naas (QS 114)

Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah

Ihda :
Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah

SHALAT ‘ISYA DAN DZUHUR

Adzan & Do’a setelah Adzan
4 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Syahadat, Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali)
Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali)

Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Do’a :
Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah

Sholawat Nabi, Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad
Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat)

4 Rakaat Fardhu, Setelah salam, Syahadat Tidak ada Tuhan selain Allah (3 kali)
Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya)
Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali). Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali

4 Raka’at Sunnat Bada Isya, Bada Dzuhur
Shalat Witir (‘Isya)
Do’a Qunut Witir (sebelum ruku’ ke-3, didahului dengan takbir)
Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu dan petunjuk-Mu dan ampunan-Mu dan kami bertobat kepada-Mu dan kami beriman kepada-Mu, bertawakkal kepadamu dan memuji-Mu dengan segala kebaikan itu. Kami bersyukur kepadamu dan kami tidak mengingkarimu dan tidak meninggalkanmu dan kami meninggalkan semua orang yang kufur kepada-Mu. Ya Allah! Hanya kepada-Mu kami menyembah dan untuk-Mu kami shalat dan sujud dan kepada-Mu kami kembali. Kami mengharapkan rahmat-Mu, kami takut akan azab-Mu yang keras, sesungguhnya azab-Mu yang pedih akan dijatuhkan kepada orang yang kufur. Dan shalawat Allah untuk Rasulullah saw dan seluruh keluarganya (kemudian ruku)

Setelah salam, Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163)

Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255)

Tasbih :
Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung, Mahasuci Allah (33 kali),Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu , Segala puji bagi Allah (33 kali),Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah , Allah Mahabesar (33 kali)

Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu
Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi

Do’a (pribadi, bebas) :
Rabbighfirli (ampunilah dosaku),Warhamni (berilah aku rahmat),Watub’alayya (terimalah tobatku). Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan Kesultanan-Mu.

Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpah kan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah

Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Surat al-Mulk (QS 67) atau Ayat Aamanar Rasuul (QS 2:285-286)
Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Surat al-Falaq (QS 113)
Surat an-Naas (QS 114)

Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah

Ihda :
Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah

SHALAT ‘ASHR

Adzan & Do’a setelah Adzan, 4 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Syahadat 3x
Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali)

Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Alam.

Do’a :
Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. Al-Faatihah

Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad
Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat)

4 Rakaat Fardhu, Setelah salam, Syahadat 3x, Tidak ada Tuhan selain Allah (3 kali)
Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya)
Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali). Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali

Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163)

Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255)

Tasbih :
Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung. Mahasuci Allah (33 kali). Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu . Segala puji bagi Allah (33 kali). Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah. Allah Mahabesar (33 kali)

Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu
Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi

Do’a (pribadi, bebas) :
Rabbighfirli (ampunilah dosaku)
Warhamni (berilah aku rahmat)
Watub’alayya (terimalah tobatku)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya.
Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan Kesultanan-Mu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya.

Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.
Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.

Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah

Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Surat An-Naba’ (QS 78)
Pada bagian akhir dibaca Surat al-Fajr (QS 89: 24-30), lalu ditambahkan dengan “Berilah kami rezeki Ya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.”
Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Surat al-Falaq (QS 113)
Surat an-Naas (QS 114)


Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah

Ihda :
Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah

SHALAT SUBUH/FAJR

Adzan & Do’a setelah Adzan, 2 Raka’at Sunnat Qabliah Subuh
Setelah salam, Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali)

Mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan naik haji adalah benar. Aku menyatakan keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, dan Rasul-rasulnya dan kepada Hari Pembalasan dan kepada Takdir yang baik maupun yang buruk semua berasal dari Allah swt. Semoga kebenaran dari apa yang aku ucapkan dapat diterima, Wahai Tuhanku.

Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya)
Kami telah menghargai dua kesaksian untuk menjaga kedamaianmu Wahai Rasulullah . Itu adalah sebuah jaminan bagi kami di hari Kiamat, Wahai Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam.

Mahasuci Allah dan kepada-Nya-lah semua pujian, Mahasuci Allah Yang Mahaagung. Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung atas segala dosa dan kemaksiatan dan segala hal yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan Syariat (Hukum Islam), yang bertentangan dengan tariqat (Jalan), yang bertentangan dengan haqiqat (kebenaran), yang bertentangan dengan azimat (kesungguhan), yang bertentangan dengan makrifat (realitas pengetahuan spiritual), Wahai Yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang.

Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung dan aku bertaubat kepada-Nya (100 kali)
Taubatnya seorang hamba yang telah menganiaya diri sendiri, yang tidak mempunyai kekuatan setelah kematiannya, juga tidak dengan hidupnya dan tidak juga dengan kebangkitannya.
Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, yang telah menciptakan diriku. Dan aku adalah hamba-Mu dan apa yang Engkau perintahkan sebisanya akan aku lakukan. Aku mohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah kulakukan. Aku bersaksi bahwa Engkau telah memberi nikmat kepadaku dan aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, Ya Allah!

Aku berlindung kepada Allah…Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (QS 3:8). Wahai Yang Maha Pemberi! (3 kali), Wahai Yang menciptakan sebab! Wahai Pembuka Pintu! Wahai Yang Membalikkan (Mengubah) hati dan mata! Wahai Pembimbing dari kebingungan! Wahai Penolong bagi orang yang mencari pertolongan-Mu! Wahai Engkau Yang Mahahidup dan Mahamandiri! Wahai Engkau Yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan! Aku kembalikan segala urusan kepada-Mu, Sesungguhnya Allah mengetahui semua hamba-Nya.

Wahai Zat yang tidak ada tempat berlindung kecuali kembali kepada-Nya, janganlah Engkau menghilangkan harapan kami. Wahai Zat yang kebaikannya abadi. Janganlah berputus asa dengan Rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah! Kami memohon ampunan-Mu dan memohon kekuatan dalam agama, dalam hidup di dunia ini dan di akhirat nanti.

Ya Allah! Selubungilah kami dengan Selubung-Mu Yang Indah. Ya Allah! Sembunyikanlah aib dan kekuranganku, tentramkanlah hatiku dari rasa takut dan bebaskanlah semua hutangku.
Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kepedihan bencana, jatuh dalam penderitaan, kemalangan nasib dan ejekan orang yang memusuhiku. Demi kemuliaan Nabi Muhammad yang Engkau utus sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ya Allah! limpahkan rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan. Yang dengan rahmat itu, Engkau akan penuhi kepada kami semua hajat. Yang dengan rahmat itu, Engkau akan membersihkan kami dari semua keburukan dan kesalahan. Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan mengangkat kami ke tempat yang tinggi dan membawa kami kepada kesempurnaan semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati.

Ya Allah! Rukunkanlah seluruh ummat Nabi Muhammad
Ya Allah! Rahmatilah seluruh ummat Nabi Muhammad
Ya Allah! Sembunyikanlah kekurangan seluruh ummat Nabi Muhammad
Ya Allah! Ampunilah seluruh ummat Nabi Muhammad
Ya Allah! Peliharalah seluruh ummat Nabi Muhammad
Ya Allah! Berikanlah bantuan kepada seluruh ummat Nabi Muhammad

Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang, rahmatilah kami! Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang, ampunilah kami! Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang! Wahai Zat Yang Maha Mengampuni dosa! Wahai Zat Yang Menyembunyikan kekurangan! Wahai Zat Yang Membuka hati! Ya Allah! Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang meminum air dari hujan rahmat-Mu dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bersedih hati. Amin-Amin-Amin. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali)
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Hidup selamanya, tidak pernah mati, dalam genggaman-Nya semuanya menjadi baik dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Kemuliaan kepada junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat dan kepada Masyaikh kami yang mulia dan kepada Guru kami Sultan Awliya Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani kepada Guru kami Sultan Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan kepada seluruh Guru dan para sidiqqin, al-Faatihah.

Berbaring ke arah qiblat dari sisi kanan (seperti posisi jenazah) sambil berdo’a :
Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari bumi (tanah) itulah Kami ciptakan kamu, dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami akan bangkitkan kamu untuk kedua kalinya. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Segala ketetapan adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. (QS 20:55)
(duduk kembali) Ya Allah! Tetapkanlah kami dalam Iman.

Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat)

2 Rakaat Fardhu, Do’a Qunut (setelah ruku’ kedua)
Ya Allah! Bimbinglah kami dengan kebaikan-Mu seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ampunilah kami sebagaimana orang yang telah Kau ampuni. Dekatkanlah kami seperti orang yang telah Engkau dekati dan berkahilah segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah kami dan jauhkanlah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang menetapkan dan tiada seorang pun yang menetapkan atas Engkau. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah dekat dengan-Mu. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau dan Maha Luhur Engkau, Wahai Tuhan kami. Maka bagi-Mu segala puji atas apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Kami memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu. Semoga Allah memberi berkah dan kedamaian atas Nabi Muhammad , Nabi yang ummi serta atas keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah! Angkatlah kami dari cobaan yang tiada yang sanggup kecuali Engkau yang dapat mengangkatnya. Ya Allah! Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang meminum air dari hujan Rahmat-Mu dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bersedih hati.
Ya Rabbi, ampunilah dan berilah rahmat kepada kami, karena Engkau adalah Maha Penyayang.
Ya Allah! bukakanlah bagi kami suatu pembukaan yang nyata, karena Engkau adalah sebaik-baik Pembuka. (Orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam)

Setelah salam, Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali)
Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Mandiri, dan aku bertaubat kepada-Nya (3 kali)

Do’a: Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian dan kepada-Mu-lah kembalinya kedamaian itu semua. Jadikanlah kami hidup dalam kedamaian itu, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam Surga dengan Keanggunan, Keramahan dan Kehadirat-Mu. Dan kediaman-Mu adalah Kediaman Yang Penuh dengan Kedamaian. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kemuliaan, Keindahan, dan Keabadian, dan Kebesaran dan Karunia. Wahai Tuhanku! Ya Tuhan, ampuni dan berilah rahmat, karena Rahmat-Mu adalah sebaik-baik Rahmat.

Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. (10 kali) Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah kepada-Mu-lah kami akan kembali. Shalawat kepada Rasulullah. Aku mohon ampun kepada Allah (3 kali)
Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Ayatul Kursi (QS 2:163) dan (QS 2:255)
Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu (menyaksikan) berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. (QS 3: 18-19)
Ya Allah! Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan kerajaan (kekuasaan) kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan (kekuasaan) dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. (QS 3: 26-27)

Ya Allah! Tidak ada penghalang terhadap apa yang telah Engkau berikan, tidak ada pemberi terhadap apa yang telah Engkau halangi, tidak ada yang menolak terhadap apa yang telah Engkau tetapkan. Ya Tuhanku, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Surat Al-Faatihah

Surat al-Ikhlash (QS 112)
Surat al-Falaq (QS 113)
Surat an-Naas (QS 114)

Tasbih
Ya Tuhanku, Pemilik Kemuliaan dan Kesempurnaan. Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung. Mahasuci Allah (33 kali). Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu. Segala puji bagi Allah (33 kali). Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar (33 kali). Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. (QS 33: 56)

Ya Allah! Berkah dan kedamaian kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebanyak jumlah penyakit dan pengobatannya. Berkahi dan berikanlah kedamaian kepadanya dan kepada mereka, dengan melimpah (3 kali, setelah yang ketiga) … tanpa akhir
Ketahuilah bahwa: Tidak ada Tuhan selain Allah (100 kali)
Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya

Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali)
Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah

Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi.

Do’a (pribadi, bebas)
Rabbighfirli (ampunilah dosaku). Warhamni (berilah aku rahmat). Watub’alayya (terimalah tobatku). Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan Kesultanan-Mu.

Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu.

Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.

Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah . Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dia-lah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Penguasa, Mahasuci yang mengkaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Mahasuci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dia-lah Allah Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, bagi-Nya-lah nama-nama yang paling baik, bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana (QS 59: 22-24), dan Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 57: 3)

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya

Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah kesejahteraan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan sayangilah kami. Terimalah taubat kami dan bimbinglah kami. Segarkanlah (dahaga kami), dan tingkatkanlah kondisi kami dan kondisi ummat Muslim. Berikanlah kami kemenangan atas orang-orang yang korup, tolonglah pemimpin kami, pemimpin ummat Muslim, pemimpin manusia dan jin, Sayyidina Mahdi as dan Sayyidina ‘Isa as dengan kesucian dari orang yang Engkau turunkan Surat… Al-Faatihah

Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan) Berkah Allah dan kedamaian baginya (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Al-Faatihah

Surat Yaa Siin (QS 36)
Dimulai dengan membaca ta’awwudz: Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, lalu basmalah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu membaca al-Fatiha dan Surat Yaa Siin itu sendiri. Yaa Siin wal Qur’aanil Hakiim … [setelah selesai tanpa membaca basmalah lagi] … Tiap-tiap sesuatu pasti akan musnah, kecuali wajah-Nya. Dia adalah pemilik Pembalasan dan kepada-Nya kamu akan kembali (QS 28: 88).

Asmaa’ul Husnaa :
Pengucapan “Jalla jalaa-luhu” (Kebesaran-Nya kini telah terwujud) boleh dilakukan kapan sajapada tiap-tiap sela Asmaa’ Allah.

Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Maha Pengasih, Maha Penyayang (J), Maharaja, Mahasuci, Mahasejahtera, Maha Terpercaya, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Memaksa, Mahamegah (J), Maha Pencipta, Maha Pembuat, Maha Pembentuk, Maha Pengampun, Maha Menguasai, Maha Pemberi, Maha Pemberi Rizki, Maha Membuka (hati), Maha Mengetahui (J), Maha Pengendali, Maha Melapangkan, Maha Merendahkan, Maha Meninggikan, Maha Memuliakan, Maha Menghinakan, Maha Mendengar, Maha Melihat (J), Maha Menetapkan Hukum, Maha Adil, Mahalembut, Maha Mengetahui, Maha Penyantun, Mahaagung, Maha Pengampun, Maha Penerima Syukur, Mahatinggi, Mahabesar (J), Maha Pelestari, Maha Pemelihara, Maha Membuat Perhitungan, Maha Luhur, Mahamulia, Maha Mengawasi, Maha Mengabulkan (J), Mahaluas, Maha Bijaksana, Maha Mengasihi, Mahamulia, Maha Membangkitkan, Maha Menyaksikan, Mahabenar, Maha Pemelihara, Mahakuat, Mahakokoh (J), Maha Melindungi, Maha Terpuji, Maha Penghitung, Maha Memulai, Maha Memulihkan, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Hidup, Mahamandiri (J), Mahakaya, Mahamulia, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Dibutuhkan, Mahakuasa, Mahakuasa (J), Maha Mendahulukan, Maha Mengakhirkan, Maha Permulaan, Maha Penghabisan, Mahanyata, Mahaghaib, Maha Memerintah, Mahatinggi, Mahadermawan, Maha Penerima Taubat (J), Maha Penyiksa, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Memiliki Kerajaan, Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan (J), Mahaadil, Maha Mengumpulkan, Mahakaya, Maha Mencukupi, Maha Mencegah, Maha Pemberi Bahaya, Maha Memberi Manfaat, Maha Bercahaya (J), Maha Memberi Petunjuk, Maha Pencipta Keindahan, Mahakekal, Maha Mewarisi, Maha Pandai, Maha Sabar.

Kebesaran-Nya kini telah terwujud, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya. Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang Maha Dibutuhkan! Berkahilah Nabi Muhammad (3 kali)

Surat al-Ikhlash (QS 112) (11 kali)
Surat al-Falaq (QS 113)
Surat an-Naas (QS 114)

Tiada Tuhan selain Allah Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah (Maha Tinggi) bagi Muhammad , keluarganya dan para Sahabatnya. (10 kali)
Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . (10 kali)
Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Do’a :
Kemuliaan bagi junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. Al-Faatihah.

Ihda :
Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin …. Al-Faatihah

Shalat Isyraq (2 atau 4 raka’at setelah Matahari terbit)
Shalat Duhaa (2 sampai 8 raka’at, setelah shalat Isyraq sampai menjelang tengah hari, yang terbaik 1 jam sebelum Dzuhur)

Khatam al-Qur’an
Tawassul

Ad-Dhuuha (93) sampai an-Naas (114), diselingi dengan Laa ilaha illallaah wallaahu akbar.

Alif laam miim/dzaalikal kitaabulaa rayba fiih/hudal lil muttaqiin/alladziina yu’minuuna bil ghaybi wa yuqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun/walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik/wa bil aakhirati hum yuuqinuun/uulaa-ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa uulaa-ika humul muflihuun (2:1-5)

Ayatul Kursi (2:163 dan 2:255)

Ayat aamanar rasuulu (2:285-286)

Astaghfirullaahal ‘azhiim (3 kali)

Afdhalu dzikri fa’lam annahu
laa ilaha illaallaah (100 kali) muhammadur rasuulullaah e

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin
Allaahumma shalli ‘alayhi wa sallim
Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin
Yaa rabbi shalli ‘alayhi wa sallim

Subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahi wa bihamdihi (10 kali) Subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahil ‘azhiim

Allaahumma shalli ‘alaa habiibika sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallim (2 kali)
Allaahumma shalli ‘alaa habiibika sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa baarik wa sallim (2 kali)

Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sallimuu tasliiman (33:56)

Allaahumma shalli ‘alaa muhammadiw wa ‘alaa aali muhammadiw wa saliim (10 kali)

Shalli yaa rabbi wa sallim ‘alaa jami’il ambiyaa-i wal mursalin wa alin kullin ajma’iin wal hamdulillaahir rabbil ‘aalamiin

‘alaa asyrafil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e
‘alaa afdhaalil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e
‘alaa akmalil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e

ihda
al-Faatiha

subhana rabbiyyal ‘aliyyil ‘alal wahhab

Do’a Khatam
Allaahummar hamni bil qur-aan/waj’alahu lii imaamaw wa nuuraw wa hudaw wa rahmah/allaahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa ‘alimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilaawatahu aanaa-allayli wa athraafan-nahaar/waj’alhu lii hujjatay yaa rabbal ‘aalamiin/allaahumma ashlih lii diinil ladzii huwa ‘ishmatu amrii wa ashlih lii dunyaa yallatii fiihaa ma’aasyii wa ashlih lii aakhiratiil lati fiihaa ma’aadii waj’alil hayaata ziyaadatal lii fii kulli khayriw waj’alil mauta raahatal lii min kulli syarr/allaahummaj’al khayra ‘umrii aakhirahu wa khayra ‘amalii khawaatimahu wa khayra ayyaamii yawma alqaaka fiih/allaahumma innii as-aluka ‘iisyatan haniyyataw wa miitatan sawiyyataw wa maraddan ghayra mukhziw wa laa faadhih/allaahumma innii as-aluka khayral mas-alati wa khayra du’aa-i wa khayran najaahi wa khayral ‘ilmi wa khayral ‘amali wa khayrats tsawaabi wa khayral hayaati wa khayraa mamaati wa tsabitnii wa tsaqil mawaaziini wa haqqiq iimaanii warfa’ darajatii wataqabbal shalaatii waghfir khatii-aati wa as-alukal ‘ulaa minal jannah/allaahumma innii as-aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa-ima maghfiratika was-salaamata min kulli itsmiw wal ghaniimata min kulli birriw wal fawza bil jannati wan-najaata minan naar/allaahumma ahsin ‘aaqibatana fii umuuri kullihaa wa ajirnaa min khizyid dunyaa wa ‘adzaabil aakhirah/allaahummaqsim lanaa min khasy-yatika maa tahuulu bihi baynanaa wa bayna ma’shiyatika wa min thaa’atika maa tublighunaa bihaa jannataka wa minal yaqiini maa tuhawwinu bihi ‘alaynaa masha-ibad dunyaa wa matti’naa bi-asmaa’inaa wa abshaarinaa wa quwwatinaa maa ahyaytanaa waj’alhul waaritsa minnaa waj’al tsa’ranaa ‘alaa man zhalamanaa wanshurnaa ‘alaa man ‘aadaanaa wa laa taj’al mushiibatanaa fii diininaa wa laa taj’alid dunyaa akbara hamminaa wa laa mablagha ‘ilminaa wa laa tusallith ‘alaynaa man laa yarhamun/ allaahumma laa tada’lanaa dzamban illaa ghafartahu wa laa hamman illaa farrajtahu wa laa daynan illaa qadhaytahu wa laa haajatam min hawaa-ijid dunyaa wal aakhirati illaa qadhaytahaa yaa arhamar raahimiin/rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaaban naar/wa shallallaahu ‘alaa nabiyyinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihi wa ash-haabihi akhyaari wa sallama tasliiman katsiira

Do’a Khatam 2
Alhamdulillaahir rabbil ‘aalamiin/yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii li jalaali wajhika wali ‘azhiimi sulthaanik wa majdik/allaahumma ashlih quluubanaa/wa azil ‘uyuubanaa wa tawallanaa bil husnaa/wa zayyinna bittaqwaa/wajma’lanaa khayral aakhirati wal uulaa/rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas-samii’ul ‘aliimu watub ‘alayna innaka antat tawwabur rahiim/ wahdinaa ilal haqqi wa ilaa thariiqim mustaqiim/ allaahummaj ‘alil qur-aanal kamiima lanaa imaamaw wa nuuraw wa hudaw wa rahmah/ wa laa taj’alhu ‘alayna wa baalaw wa ghadabaw wa niqmah/allaahumma dzakkinaa minhu maa nasiinaa hu wa ‘allimnaa minhu maa jahilnaahu/warzuqnaa tilaa watahu wa fahma ma’naahu ‘alaa thaa’atika aanaa allayli wa athraafan nahaari la’allaka tardha/waj’alhu hujjatal lanaa wa laa taj’alhu hujjatan ‘alaynaa/waj’alnaa mimmay yaqura-uhu fayarqa/wa laa taj’alnaa mimmay yaqra-uhu fayadzilla wa yasyqaa/ allaahumma inna nastawdi’uka adyaananaa wa abdaananaa wa anfusanaa wa khawaatiima a’maalinaa/allaahumma ashlih wulaatal muslimiina wa waffiqhum lil’adli fii ra’aayaahum wal ihsaani liayhim wasy-syafaqati ‘alayhim warrifzi bihim wal ‘inaayati bimashaa lihihim wa habibhum ilar ra-iyyati wa habibir ra’iyyata ilayhim wa waffiquhum ilaa shiraathikal mustaqiimi wa ilal ‘amali bi ahkaami diinikal qawiimi innaka antas-samii’ul ‘aliim/wa aakhiru da’waanaa anil hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/wa shallallaahu wa sallama ‘alan nabiyyil amiini muhammadiw wa aalihii wa shahbihii ajmaa’iin

Do’a dalam al-Qur’an

1. al-Faatiha
2. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim (2:127). Ya Tuhan kami, terimalah
dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
3. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanataw wa fil akhirati hasanataw waqinaa ‘azaabannaar
(2:201). Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat
dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
4. Rabbanaa laa tu-aakhidznaa innasiinaa aw akhtha’naa/Rabbanaa wa laa tahmil ‘alaynaa
ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa/Rabbanaa wa laa tuhamilnaa maa laa
thaaqatalanaa bihii/wa’fu’annaa waghfirlanaa warhamnaa/anta mawlaanaa fanshurnaa ‘alal
qawmil kaafiriin (2:286).Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami bila kami lupa
atau bersalah/Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat
sebagaimana Engkau membebaninya kepada orang-orang sebelum kami/Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kami dengan apa yang tidak sanggup kami memikulnya/Maafkanlah
kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami/Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami
terhadap orang-orang yang kafir.

5. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wa hablanaa mil ladunka rahmatan
innaka antal wahhab (3:8). Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong
kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami
rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).

6. Rabbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa wa qinaa ‘adzaabannaar (3:16)
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan
peliharalah kami dari siksa api neraka.
7. Qulillaahumma maalikal mulki tu’til mulka man tasyaa-u biyadikal khair innaka ‘alaa
kulli syai-in qadiir /tuulijul layla finnahaari wa tuulijun nahaara fil layli wa
tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasyaa-u
bighayri hisaab (3:26-27). Katakanlah, “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari
orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
8. Rabbi habli mil-ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’ud-du’aa (3:38)
Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau
Maha Mendengar do’a.
9. Rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wat-taba’nar rasuula faktubnaa ma’asy-syaahidiin (3:53)
Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah
mengikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi
saksi (tentang ke-Esaan Allah I).

10. Rabbanaagh firlanaa dzunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa wa tsabbit aqdaamanaa
wanshurnaa ‘alal qawmil kaafiriin (3:147).Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan
tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah
pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
11. Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil (3:173) Cukuplah Allah yang menjadi Penolong bagi kami.
12. Rabbanagh faghfirlanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi aatinaa watawaf-fanaa ma’al
abraar/rabbanaa wa aatinaa maa wa ‘adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yawmal
qiyaamati innaka laa tukhliful mii’aad (3:193-194). Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa
kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-
orang yang berbakti/ Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada
kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

13. Rabbanaa aamannaa faktubnaa ma’asyaahidiin/wa maalanaa laa nu’minu billaahi wa maa jaa-
anaa minal haqqi wanathma’u ay-yudkhilanaa rabbunaa ma’al qawmish-shaalihiin (5:83-84)
Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi
saksi (atas kebenaran al-Qur’an dan kenabian Muhammad e)/ Mengapa kami tidak akan
beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami
sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang
shaleh?

14. innanii hadaanii rabbii ilaa shiraathim mustaqiimin diinan qiyamam millata ibraahiima
haniifa wa maa kaana minal musyrikiin (6:161). Sesungguhnya aku telah ditunjukan
Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus
dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

15. Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa illam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal
khaasiriin (7:23).Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika
Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami
termasuk orang-orang yang merugi.
16. Rabbanaa laa taj’alnaa ma’al qawmizh-zhaalimiin (7:47).Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
tempatkan kami bersama orang-orang yang zhalim.
17. Rabbanaa afrigh ‘alayna ‘alaynaa shabraw watawaffanaa muslimiin (7:126)
Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan
berserah diri (kepada-Mu).
18. ‘Alallaahi tawakkalnaa rabbanaa laa taj’alnaa fitnatal lilqawmizh-zhaalimiin/wa
najjinaa bi rahmatika minal qawmil kaafiriin (10:85-86).Kepada Allah I-lah kami
bertawakkal! Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-
orang zhalim/dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang
kafir.
19. Rabbij’alnii muqiimash-shalaati wa man dzurriyyati rabbanaa wa taqabbal
du’aa/Rabbanaaghfirli waliwaalidayya walilmu’miniina yawma yaquumul hisaab (14:40-41)
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat,
Ya Tuhan kami, perkenankanlah do’aku/Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada aku dan
kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari
kiamat).
20. Rabbanaa aatinaa mil-ladunka rahmataw wa hayyi’lanaa min amrinaa rasyadaa (18:10)
Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami
petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).
21. Rabbi zidnii ‘ilmaa (20:114). Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.
22. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiin (21:87)
Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya
aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim.
23. Rabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiin/ wa a’uudzu bika rabbi ay yahdhuruun
(23:97-98). Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan/dan
aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.
24. Rabbanaa aamannaa faghfirlanaa warhamnaa wa anta khayrur raahimiin (23:109)
Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan
Engkau adalah sebaik-baik Pemberi Rahmat.
25. Rabbighfir warham wa anta khayrur raahimiin (23:118).Ya Tuhanku, berilah ampun dan
rahmat, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi Rahmat.
26. Rabbanashrif ‘annaa ‘adzaaba jahannama inna ‘adzaabahaa kaana gharaama/innahaa saa-at
mustaqarraw wa muqaama (25:65-66). Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami,
sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal/ sesungguhnya jahannam itu seburuk-
buruk tempat menetap dan tempat kediaman.
27. Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrata a’yuniw waj’alnaa lil
muttaqiina imaamaa (25:74). Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami
dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa.
28. Rabbi awzi’nii an asykura ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an
a’mala shaalihan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadikash shaalihiin (27:19)
Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau
anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal
shaleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan
hamba-hamba-Mu yang shaleh.
29. Rabbi innii zhalamtu nafsi faghfirlii (28:16). Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah
menganiaya diriku sendiri, oleh sebab itu ampunilah aku.
30. Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khayrin faqiir (28:24). Ya Tuhanku, sesungguhnya
aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
31. Rabbin shurnii ‘alal qawmil mufsidiin (29:30). Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan
menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan.
32. Rabbi hablii minash-shaalihiin (37:100). Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang
anak) yang termasuk orang-orang shaleh.
33. Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun/wa salaamun ‘alal mursaliin/wal
hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (37:180-182). Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai
keperkasaan dari apa yang mereka katakan/Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para
rasul/Dan segala puji bagi Allah I Tuhan seru sekalian alam.
34. Rabbi awzi’nii an-asykuraa ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an
a’mala shaalihan tardhaahu wa ashlihlii fii dzurriyyatii innii tubtu ilayka wa innii
minal muslimiin (46:15). Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat
amal shaleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang berserah diri.
35. Rabbibni lii ‘indaka baytan fil jannati (66:11). Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku
sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga.
36. Rabbighfirlii wa liwaalidayya waliman dakhala baytiya mu’minaw walil mu’miniina wal
mu’minaati wa laa tazidizh-zhaalimiina illaa tabaara (71:28)
Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan
semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi
orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan.

37. Rabbanaghfir lanaa wali ikhwaaninal ladziina sabaquunaa bil iimaani wa laa taj’al fii
quluubinaa ghillallilladziina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur rahiim (59:10)
Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu
dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha
Penyayang.
38. Rabbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykal mashiir/rabbanaa laa
taj’alnaa fitnatal-liladziina kafaruu waghfirlanaa rabbanaa innaka antal ‘aziiizul
hakiim (60:4-5). Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya
kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali/ Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan
ampunilah kami, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
39. surat al-Falaq (113)
40. surat an-Naas (114)

Khatm Khwajagan

Niat untuk melakukan Khatm karena Allah. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali)

Aku memohon ampun kepada Allah (25 kali)
Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung atas segala dosa dan kemaksiatan dan segala hal yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan Syariat (Hukum Islam), yang bertentangan dengan tariqat (Jalan), yang bertentangan dengan haqiqat (kebenaran), yang bertentangan dengan azimat (kesungguhan), yang bertentangan dengan makrifat (realitas pengetahuan spiritual), Wahai Yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang.

Wahai Yang menciptakan sebab! Wahai Pembuka Pintu! Wahai Yang Membalikkan (Mengubah) hati dan mata! Wahai Pembimbing dari kebingungan! Wahai Penolong bagi orang yang mencari pertolongan-Mu! Wahai Engkau Yang Maha memiliki Kebesaran dan Kemuliaan! Aku kembalikan segala urusan kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui semua hamba-Nya.

Raabithatusy Syariifa :
(Pertautkan qalbu kita pada kecintaan Allah dan Rasulullah melalui bimbingan para Mursyid khususnya Sulthanul Awliya Maulana As Sayyid Syaikh Muhammad Nazim Adil al Haqqani )

Al-Faatihatusy Syariifa : Al-Fatiha yang mulia (7 kali)
Shalawaatusy Syariifa : Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Alam Nasyrah sy Syariifa : Surat Al Insyirah (QS 94) (7 kali)
Ikhlaasusy Syariifa: Qul HuwAllaahu Ahad (QS 112) (11 kali)
Al-Faatihatusy Syariifa (7 kali): Al-Fatiha yang mulia
Shalawaatusy Syariifa : Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

(Salah satu ayat al-Qur’an, khususnya…) Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ya Allah! Sesungguhnya Engkau telah memberiku sebagian kerajaan dan telah mengajarikau sebagian tabir mimpi. (Ya Tuhan!) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh (QS 12, 101).

Kami beriman kepada Allah, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ihda: Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada keluarga Guru-guru kami… Al-Faatihah.

Ketahuilah bahwa: Tidak ada Tuhan selain Allah (100 kali). Junjungan kami Nabi Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan) Berkah Allah dan kedamaian baginya
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kepadanya shalawat Allah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah kekasih Allah. Kepadanya shalawat Allah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Nabi Allah. Kepadanya shalawat Allah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah teman Allah. Kepadanya shalawat Allah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah penyampai ajaran Allah. Kepadanya shalawat Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah pemimpin Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah pemberi syafa’at Allah. Kepadanya shalawat Allah dan kedamaian baginya

Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat, dan kepada arwah Masyaikh kami dan para siddiqin … Al-Faatihah.

Dzikrul-Jalaalah :
[Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang]. Allah…Allah…Allah (kira-kira 100 kali). Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Huu…Huu…Huu… (kira-kira 33 kali)
Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Haqq, Kebenaran Yang Haqiqi
Haqq…Haqq…Haqq (kira-kira 33 kali)
Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Hayy, Yang Maha Hidup
Hayy…Hayy…Hayy (kira-kira 33 kali)
Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Allaah Huu, Allaah Haqq (Wahai Kebenaran Yang Haqiqi) (10 atau 12 kali)
Allaah Huu, Allaah Hayy (Wahai Yang Maha Hidup) (10 atau 12 kali)
Allaah Hayy, Yaa Qayyuum (Wahai Yang Maha Mandiri) (10 atau 12 kali)
Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

(Wahai Yang Maha Kekal) Yaa Huu, Yaa Huu Yaa Daa’im Yaa Huu, Yaa Huu Yaa Daa’im
Allaah Yaa Huu, Yaa Daa’im. Yaa Daa’im… Wahai Yang Maha Kekal, Wahai Yang Maha Kekal, Wahai Yang Maha Kekal, Yaa Allaah (2 kali)
Yaa Haliim… Wahai Yang Maha Penyantun… (2 kali)
Yaa Hafiiz… Wahai Yang Maha Pelestari… (2 kali)
Yaa Latiif… Wahai Yang Maha Lembut… (2 kali)
Yaa Mujiib… Wahai Yang Maha Menanggapi [keluhan] … (2 kali)
Yaa Mu’iin… Wahai Yang Maha Mendukung… (2 kali)
Yaa Mu’iiz… Wahai Yang Maha Mendukung… (2 kali)
Yaa Mughiits… Wahai Yang Maha Menyelamatkan… (2 kali)
Yaa Ghaffaar… Wahai Yang Maha Pengampun… (2 kali)
Yaa Sattaar… Wahai Yang Maha Menyembunyikan… (2 kali)
Yaa Jabbaar… Wahai Yang Maha Memaksa… (2 kali)
Yaa Qahhaar… Wahai Yang Maha Menguasai… (2 kali)
Yaa Kariim… Wahai Yang Mahamulia… (2 kali)
Yaa Haliim… Wahai Yang Maha Penyantun… (2 kali)
Yaa Rahiim… Wahai Yang Maha Penyayang… (2 kali)
Yaa Samii’… Wahai Yang Maha Mendengar… (2 kali)
Yaa Wahhaab… Wahai Yang Maha Pemberi… (2 kali)
Yaa Razzaq… Wahai Yang Maha Pemberi Rizki… (2 kali)
Yaa Waduud… Wahai Yang Maha Mencintai… (2 kali)
Yaa Rahmaan… Wahai Yang Maha Pengasih… (2 kali)
Yaa Hannaan… Wahai Yang Maha Lembut… (2 kali)
Yaa Mannaan… Wahai Yang Maha Memberi [derma]… (2 kali)
Yaa Dayyaan… Wahai Juri… (2 kali)
Yaa Subhaan… Wahai Yang Mahasuci… (2 kali)
Yaa Sulthaan… Wahai Sultan … (2 kali)
Yaa Ammaan…Wahai Yang Memberi Keamanan… (2 kali)
Yaa Allaah… Wahai Allaah… (2 kali)

Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.
Basmalah… Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (27 kali)
Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. (QS 33: 56)

Shalawat: Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali)
Do’a shalawat Nabi: Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah

Do’a :
Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. Al-Faatihah
Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi.

Do’a (imam)
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam yang paling mulia kepada para utusan yang mulia, Sayyidina(penghulu) dan Nabi kita Muhammad saw dan kepada keluarga dan sahabatnya. Ya Allah! Jadikanlah awal majelis kami ini sebagai kebaikan dan bagian tengahnya sebagai keberuntungan dan akhirnya sebagai kesuksesan.

Ya Allah! Jadikanlah awalnya sebagai rahmat dan pertengahannya sebagai nikmat dan akhirnya sebagai kemuliaan dan pengampunan. Segala puji bagi Allah yang merendahkan segala sesuatu untuk Keagungan-Nya dan yang merendahkan segala sesuatu untuk Keperkasaan-Nya dan yang merendahkan segala sesuatu bagi Kekuasaan-Nya dan menyelamatkan segala sesuatu karena Kekuasaan-Nya. Segala puji bagi Allah yang mendiami segala sesuatu karena Kharisma-Nya, dan tampakkanlah segala sesuatu karena ilmu (hikmah)-Nya dan kecilkan segala sesuatu bagi orang yang menyombongkannya. Ya Allah! Jika kami berada dekat dengan waktu (kiamat) hanya kepada-Mu kami menuju Wahai Yang Maha Mencintai.

Wahai Tuhan kami! Terimalah amalan kami, dan ampunilah kami dan sayangilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan tunjukkanlah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dan tolonglah kami dari kaum perusak dan tolonglah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin Muslim dan tolonglah Awliya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kabulkanlah dengan segera. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Allah yang memudahkan (dari kesempitan) Asyakahullah. Azabanullah Jauhkan dari azab Allah
Ahyaalahillah Allah yang menghidupkan. Aslahullah Allah yang mendamaikan. A’jalaullah Allah yang menyegerakan. Syarafana Berilah kami kemuliaan. Bihumullah Dari-Mu ya Allah
Ya Allah! Tolonglah kaum Muslimin dan kalimat yang benar dan juga pemimpin-Mu Imam Mahdi as. Al-Faatihah. Segala puji bagi Allah… dan rasa syukur kepada Allah… Aku mohon ampun kepada Allah…

Wa min Allah at taufiq

Tidak ada komentar: